2018 © כל הזכויות שמורות  לנשל אלומיניום

Sliding windows

Sliding windows consist of two or more panels moving on a rails
and thus make full use of the rotating window area.

1/4